Văn bản điều hành

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Viết tiểu luận và thi tốt nghiệp cuối khoá, hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính

UBND TỈNH BÌNH THUẬN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

   TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

 


         Số: 38 /QĐ-TCT                                                                       Bình Thuận, ngày 05 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế

Viết tiểu luận và thi tốt nghiệp cuối khoá,

hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 77 - QĐ/TU, ngày 03/7/1995 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Trường Chính trị Bình Thuận; Quy định số 2657 - QĐ/TU, ngày 16/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 29/7/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 03/02/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành các quy chế, quy định quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-HVCT-HCQG, ngày 13/3/2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường bộ, ngành tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

                                                         QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Quy chế Viết tiểu luận và thi tốt nghiệp cuối khoá, hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Quy chế có kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay Quyết định số 28/QĐ-TCT, ngày 14/3/2013 của Trường Chính trị Bình Thuận và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng, khoa của trường và học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3; .                                                                           

- BGH trường;                                                                                                    (Đã ký và đóng dấu)

- Lưu: VT, ĐT

 

                                                                                                               ThS. Bùi Tấn HưngUBND TỈNH BÌNH THUẬN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

    TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

 


                                                                                                                          

QUY CHẾ

Viết tiểu luận và thi tốt nghiệp cuối khoá

hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính

 (Kèm theo Quyết định số 38 /QĐ - TCT ngày 05/4/2013

 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Bình Thuận)

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức viết tiểu luận và thi tốt nghiệp cuối khoá nhằm nâng cao chất lượng học tập, làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên trong thời gian học tập tại trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế được áp dụng chung đối với học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tập trung và tại chức) do Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức mở lớp.

Chương II

VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ

Điều 3. Yêu cầu về nội dung và hình thức

1. Tiểu luận cuối khoá là một bài viết ngắn gọn nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể của công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

 

2. Nội dung tiểu luận cuối khoá tập trung vào các vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội có liên quan đến các phần học trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

 

3. Tiểu luận cuối khoá được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, từ 20 đến 25 trang, theo mẫu của trường quy định và nộp 1 bản về Phòng Đào tạo.

 

Điều 4. Điều kiện viết tiểu luận

1. Học viên phải học đủ các phần học trong chương trình; điểm trung bình các phần học phải đạt từ 7,0 điểm trở lên.

2. Tỉ lệ học viên được xét viết tiểu luận cuối khoá không quá 20% số lượng học viên của lớp (tính điểm từ cao xuống thấp; không có điểm thi lại, điểm kiểm tra lại; không có phần học nào dưới 6,0 điểm và không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

3. Học viên là bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ, lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, phân đoàn trưởng, phân đoàn phó được cộng bổ sung điểm ưu tiên sau khi có kết quả điểm trung bình của các phần học trên tại thời điểm xét duyệt như sau:

a) Bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ, lớp trưởng, lớp phó được cộng 0,2 điểm;

b) Tổ trưởng, tổ phó, phân đoàn trưởng, phân đoàn phó được cộng 0,1 điểm.

4. Trường hợp học viên đảm nhận 2 chức danh thì được hưởng điểm ưu tiên của chức danh cao nhất.

Điều 5. Quy trình tổ chức viết tiểu luận

1. Học viên được chọn và đăng ký từ 1 đến 2 đề tài (trong tổng số các đề tài do trường quy định) phù hợp với lĩnh vực công tác để viết tiểu luận cuối khoá.

2. Phòng Đào tạo tổng hợp, báo cáo Hội đồng khoa học tham mưu cho Hiệu trưởng xét duyệt 1 trong 2 đề tài học viên đăng ký và phân công giảng viên hướng dẫn cho học viên.

3. Phòng Đào tạo công bố danh sách học viên được xét duyệt và giảng viên hướng dẫn viết tiểu luận cuối khoá; tổ chức hướng dẫn học viên cách trình bày về hình thức viết tiểu luận theo mẫu thống nhất chung của trường.

Điều 6. Giảng viên hướng dẫn viết tiểu luận

1. Giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm định hướng cho học viên xây dựng đề cương, cách sưu tập số liệu, giới thiệu các tài liệu cần tham khảo, hướng đi thực tế, thực tập, sửa đổi và bổ sung nội dung để hoàn thành tiểu luận cuối khoá, đảm bảo đúng thời gian quy định.

2. Mỗi giảng viên hướng dẫn không quá 5 học viên/lớp.

Điều 7. Thời gian viết tiểu luận

1. Thời gian viết tiểu luận cuối khoá đối với hệ tập trung là 30 ngày, hệ tại chức là 45 ngày (kể cả thứ bảy và chủ nhật; trừ ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hè). Tiểu luận cuối khoá chỉ được nộp cho Phòng Đào tạo khi có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.

2. Học viên nộp tiểu luận cuối khoá quá thời hạn trên, trường sẽ không xét tốt nghiệp cùng đợt với lớp; chỉ xét tốt nghiệp cuối khoá sau 6 tháng kể từ ngày tổng kết, bế giảng lớp học.

Điều 8. Hội đồng chấm tiểu luận

1. Hội đồng chấm tiểu luận cuối khoá do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, thành phần gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu.

b) Thư ký Hội đồng là trưởng hoặc phó trưởng phòng đào tạo.

c) Các uỷ viên là giảng viên được phân công chấm tiểu luận cuối khoá.

2. Hội đồng chấm tiểu luận cuối khoá có nhiệm vụ phân công các uỷ viên chấm tiểu luận; xem xét, đánh giá kết quả các tiểu luận đã chấm.

Điều 9. Thời gian chấm tiểu luận và công bố điểm

1. Giảng viên tập trung chấm tiểu luận cuối khoá tại trường trong vòng 10 ngày.

2. Công bố kết quả điểm tiểu luận cuối khoá không quá 5 ngày, kể từ ngày Hội đồng chấm tiểu luận trả kết quả điểm.

Điều 10. Khiếu nại điểm tiểu luận và giải quyết khiếu nại

1. Học viên có quyền khiếu nại về điểm tiểu luận cuối khoá nếu thấy chưa đúng và gửi đơn phúc khảo chậm nhất 5 ngày kể từ ngày công bố điểm.

2. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng chấm tiểu luận cuối khoá  sẽ chấm phúc khảo (những giảng viên đã chấm tiểu luận có đơn khiếu nại không được chấm phúc khảo), kết quả chấm phúc khảo phải chênh lệch từ 2,0 điểm trở lên so với chấm lần đầu mới được sửa lại điểm.

Chương III

THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ

Điều 11. Điều kiện thi tốt nghiệp

1. Học viên phải học đủ các phần học trong chương trình (không có nợ điểm, nợ phần học và không vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

2. Học viên thi tốt nghiệp cuối khoá là những học viên không được xét duyệt viết tiểu luận cuối khoá theo Điều 4 của Quy chế.

Điều 12. Số lượng bài thi, nội dung thi và cách tính điểm thi tốt nghiệp

1. Số lượng bài thi là 3 bài, trong 7 phần học của chương trình toàn khoá được chia thành 3 khối kiến thức để thi tốt nghiệp cuối khoá, mỗi khối kiến thức là 01 bài thi; nội dung các khối kiến thức như sau:

a) Khối kiến thức 1 (Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh): Thi Phần I (Phần I.1, Phần I.2, Phần I.3 và Phần I.4). Trong 4 phần học của Phần I, trường chọn 2 phần học để thông báo ôn thi chính thức của mỗi khoá học.

b) Khối kiến thức 2 (Những vấn đề cơ bản về Nhà nước, pháp luật XHCN Việt Nam và khoa học hành chính): Thi Phần II.2 và Phần III.

c) Khối kiến thức 3 (Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế, văn hoá, đối ngoại; Quốc phòng - An ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể): Thi Phần II.1, Phần IV, Phần V, Phần VI và  Phần VII. Trong 5 phần học, trường chọn 2 phần học để thông báo ôn thi chính thức của mỗi khoá học.

2. Điểm thi tốt nghiệp cuối khoá là điểm trung bình 3 bài thi.

3. Điểm thi tốt nghiệp cuối khoá được tính hệ số 3 để xếp loại học tập toàn khoá học.

Điều 13. Thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp

 1. Thời gian ôn thi tốt nghiệp đối với hệ tập trung là 30 ngày, hệ tại chức là 45 ngày (kể cả thứ bảy và chủ nhật; trừ ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hè) sau khi kết thúc các phần học.

2. Thời gian thi tốt nghiệp của mỗi khối kiến thức là 180 phút (không kể thời gian chép đề). Trường hợp có kết quả điểm bài thi tốt nghiệp dưới 5,0 điểm, học viên phải thi lại khối kiến thức không đạt cùng với lớp thi tốt nghiệp gần nhất và hạ bậc khi xếp loại kết quả học tập cuối khoá.

3. Học viên có tên trong danh sách dự thi tốt nghiệp, nhưng bỏ thi không có lý do chính đáng sẽ bị điểm không (0). Trường hợp vắng có lý do chính đáng sẽ được bố trí thi chung với lớp thi tốt nghiệp gần nhất.

Điều 14. Hội đồng thi tốt nghiệp

1. Hội đồng thi tốt nghiệp do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, thành phần gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp là 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu.

b) Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp là trưởng hoặc phó trưởng phòng đào tạo.

c) Các uỷ viên Hội đồng thi tốt nghiệp là cán bộ, giảng viên được phân công coi thi, chấm thi tốt nghiệp.

2. Hội đồng thi tốt nghiệp hoạt động theo Quy chế Hội đồng thi quốc gia.

3. Thanh tra thi tốt nghiệp do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

Điều 15. Thời gian chấm thi tốt nghiệp và công bố điểm thi

1. Giảng viên tập trung chấm thi tốt nghiệp tại trường trong vòng 10 ngày.

2. Công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp không quá 5 ngày, kể từ ngày Hội đồng chấm thi tốt nghiệp trả kết quả điểm.

Điều 16. Khiếu nại điểm thi tốt nghiệp và giải quyết khiếu nại

1. Học viên có quyền khiếu nại về điểm thi tốt nghiệp nếu thấy chưa đúng và gửi đơn phúc khảo chậm nhất 5 ngày kể từ ngày công bố điểm.

2. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng thi tốt nghiệp sẽ chấm phúc khảo (những giảng viên đã chấm bài thi có đơn khiếu nại không được chấm phúc khảo), kết quả chấm phúc khảo phải chênh lệch từ 2,0 điểm trở lên so với chấm lần đầu mới được sửa lại điểm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Phòng Đào tạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Quy chế.

2. Các phòng, khoa và chủ nhiệm lớp có trách nhiệm giúp học viên thực hiện tốt Quy chế này.

3. Quy chế này được áp dụng cho tất cả các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khai giảng từ năm 2012 trở về sau.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung; Phòng Đào tạo tổng hợp và đề xuất trình Hiệu trưởng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp ./.

                                                                                                              

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                       (Đã ký và đóng dấu)

 

                                                                                                                                       ThS. Bùi Tấn Hưng

tải về


Tải file văn bản đính kèm
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận