Kết quả điểm

Kết quả điểm phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

15/05/2019 10:19

Kết quả điểm thi

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận