Hoạt động khoa học

Nâng cao trình độ mọi mặt cho chị em phụ nữ - một việc làm thiết thực của các cấp Hội phụ nữ thành phố

(20/01/2017 11:01:15)

Là một tổ chức đoàn thể có số lượng thành viên khá đông với 51.506 chị em phụ nữ độ từ 18 tuổi trở lên, trong đó, có 31.036 hội viên đang sinh hoạt ở 20 cơ sở Hội với điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau; trình độ học vấn, nhận thức xã hội cũng khác nhau... Vậy làm thế nào, để có thể giúp chị em phụ nữ nâng cao trình độ về mọi mặt - trước hết, là để có điều kiện nắm vững, hiểu rõ những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội thực hiện cho đúng và đạt hiệu quả cao? Đó là những trăn trở không riêng của đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, mà còn là của những đứng đầu tổ chức Hội Phụ nữ thành phố Phan Thiết. Song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ từ cơ sở đến thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng chị em phụ nữ thuộc các địa bàn, ngành nghề khác nhau... do đó, công tác này ngày càng đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Hoạt động của Khoa Dân vận một năm nhìn lại

(20/01/2017 10:50:42)

Kết quả hoạt động nổi bật về công tác chuyên môn của khoa Dân vận năm 2016 như: Công tác giảng dạy, Hoạt động nghiên cứu thực tế, Hoạt động nghiên cứu khoa học, Công tác giảng tập, giảng duyệt; thao giảng, dự giờ

Hoạt động của Khoa Xây dựng Đảng - một năm nhìn lại

(20/01/2017 10:45:10)

Mặc dù, trong năm 2016 vừa qua, khoa Xây dựng Đảng chỉ có 4 thành viên/3 nữ nhưng một số giảng viên và chuyên viên trong khoa, đã được lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho đi học liên tục nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau như lớp BDKT.QLNN chương trình chuyên viên; lớp BDKT.QLNN chương trình chuyên viên chính tổ chức tại trường; lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê nin do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức... Song, với tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ, gồng gánh công việc cho nhau, các thành viên còn lại trong khoa đã phấn đấu đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong tất cả các hoạt động chuyên môn và tham gia các công tác phong trào do Đảng bộ, nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

“Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” - một trong những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(11/01/2017 16:52:03)

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt có ý nghĩa sống còn với Đảng ta, để làm tốt công tác xây dựng Đảng phải kể đến yếu tố đội ngũ con người mà cụ thể là lực lượng cán bộ, Đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay đã và đang tồn tại một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đang có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống. Chính vì thế mà Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh cần phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết quả lãnh đạo xây dựng các đoàn thể của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận năm 2016

(10/01/2017 16:30:00)

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh bình thuận có 03 tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên và chi hội cựu chiến binh. Trong nhiều năm qua, hoạt động của cả 03 tổ chức đoàn thể này đều được các cấp đánh giá cao. Riêng trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, 03 đoàn thể đã tổ chức hoạt động với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực.

Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận qua ghi chép của Lịch sử Đảng bộ tỉnh

(09/01/2017 10:16:39)

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chỉ 24 giờ sau Lễ Quốc khánh, ngày 03/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáu nhiệm vụ cấp bách tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là “tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng giống...” để bầu Quốc hội. Cơ quan quyền lực tối cao của nhân dân này sẽ lập ra Hiến pháp dân chủ và một chính phủ thật sự của quốc dân.

Thanh tra và kiểm tra trong hoạt động quản lý nhà nước

(04/01/2017 09:20:21)

Trong hoạt động quản lý nhà nước, để phát hiện những sai phạm cũng như để củng cố, kiện toàn hệ thống bộ máy chính quyền thì nhà nước tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thông thường, khi nhắc đến hoạt động thanh tra thì người ta thường nói liền với hoạt động kiểm tra và ngược lại. Tuy nhiên, hai hoạt động này có nhiều điểm khác nhau và có mối quan hệ đan chéo, phụ thuộc lẫn nhau.

Chiến tranh toàn dân sự xuyên suốt và giá trị thời đại từ những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến

(19/12/2016 16:22:32)

Chiến tranh toàn dân là nghệ thuật và truyền thống đánh giặc quý giá của dân tộc ta. Những ngày đầu “Toàn quốc kháng chiến”, tuy thời gian chiến đấu không dài, nhưng chiến tranh nhân dân đã có bước phát triển rất quan trọng về cách thức tổ chức, sử dụng lực lượng và hình thức chiến đấu. Sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chiến trường và trên các mặt đấu tranh.

70 năm “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

(19/12/2016 14:43:11)

Lịch sử dân tộc Việt Nam là quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước, trải qua biết bao gian lao, thử thách với những mốc son chói lọi. Ngày 19/12/1946, Bác Hồ ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, đánh dấu sự mở màn cho cuộc kháng chiến toàn quốc vĩ đại của cả dân tộc với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Ý nghĩa bài báo nói “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/12/2016 10:51:42)

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị lịch sử như một Cương lĩnh kháng chiến, chứa đựng những quan điểm cơ bản về tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước của dân tộc; là mệnh lệnh tiến công cách mạng, tạo khí thế để nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu với mọi vũ khí sẵn có với một ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận