Hoạt động khoa học

Những kết quả đạt được và giải pháp phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết

(08/12/2017 16:49:06)

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững một trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989; đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho nông dân. Tại xã Tiến Lợi - Thành phố Phan Thiết, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong vòng 3 năm (2014-2017) đã đạt được những kết quả chuyển biến rất tích cực.

Vai trò của cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa biển Bình Thuận

(27/11/2017 16:38:05)

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời, là tỉnh có một hệ thống di sản văn hóa biển đặc sắc, phong phú với những đặc trưng riêng và cộng đồng dân cư vùng biển ở Bình Thuận có vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần bảo tồn, phát huy những khối lượng di sản văn hóa to lớn đó.

Một số kết quả và giải pháp thực hiện chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI) tại Đảng bộ Trường Chính trị Bình Thuận

(21/11/2017 16:49:08)

“Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Toàn Ðảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở…”(1). Đây là quan điểm xuyên suốt mà Đảng ta đề ra trong quá trình hoạt động.

Những kết quả hoạt động của Khoa Dân vận (từ năm 2010 đến nay)

(21/11/2017 16:42:09)

Khoa Dân vận được tách ra từ Khoa Xây dựng Đảng và Dân vận từ ngày 01/3/2010, theo Công văn số 2607-CV/BTCTU, ngày 25/02/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Quyết định số 10/QĐ-TCT của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Khi mới thành lập, biên chế của khoa gồm có 05 đồng chí; trong đó, 01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa và 01 giảng viên, 01 chuyên viên. Do yêu cầu công tác, nhân sự của khoa đã có nhiều lần biến động; đặc biệt, là từ cuối năm 2012 đến giữa năm 2014, Khoa chỉ còn 02 đồng chí; đến tháng 8 năm 2014 Ban Giám hiệu điều động từ Khoa Xây dựng Đảng sang 02 đồng chí. Tháng 12 năm 2015 luân chuyển 01 đồng chí chuyên viên phòng Tổ chức - Hành Chính - Quản trị về Khoa, đến tháng 3 năm 2016 Ban Giám hiệu điều động 01 đồng chí chuyên viên của Khoa về phòng Đào tạo. Hiện nay, nhân sự của khoa tương đối ổn định với 04 đồng chí, gồm: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 giảng viên, 01 chuyên viên. Từ năm 2010 đến nay, tuy nhiều lần thay đổi về nhân sự, song tập thể Khoa đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác được giao.

Kết quả hoạt động của Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (từ năm 2010 đến nay)

(21/11/2017 16:35:55)

Thực hiện Quyết định số 184 - QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư (khoá X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quy định số 2657- QĐ/TU ngày 16/10/2009 của Tỉnh uỷ Bình Thuận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; theo Quyết định số 21/QĐ-TCT, ngày 01/3/2010 của Hiệu trưởng nhà trường, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở chuyển đổi tên từ khoa Lý luận cơ sở.

Đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cách mạng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(21/11/2017 16:30:21)

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận với nhiệm vụ trọng tâm là trang bị một cách cơ bản, hệ thống những tri thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cho học viên. Qua hơn 5 thập kỷ, đội ngũ công chức, viên chức nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên không ngừng nỗ lực, phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng cho các thế hệ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh đáp ứng nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ.

Hoạt động của Khoa Xây dựng Đảng từ khi chia tách tỉnh đến nay

(21/11/2017 16:14:45)

Khi tái thành lập Trường Đảng tỉnh Bình Thuận năm 1992, khoa Xây dựng Đảng lúc này với tên gọi là khoa Lịch sử Đảng và đường lối chính sách, do đồng chí Nguyễn Thị Thu Bính làm Trưởng khoa, với một Phó Trưởng khoa, một giảng viên và một tập sự giảng viên. Để đảm nhận công tác giảng dạy lúc này chỉ có 03 giảng viên nhưng phải tham gia giảng dạy sáu phần học trong chương trình trung học lý luận chính trị.

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế ở Trường Chính trị Bình Thuận (2000 - 2017)

(21/11/2017 11:26:17)

Để nâng cao chất lượng đào tạo, giảng viên không chỉ quan tâm đến hoạt động giảng dạy mà cần chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế thông qua việc thực hiện các đề tài, đề án, viết bài hội thảo, viết bài đăng bản tin, báo, tạp chí, nghiên cứu thực tế cơ sở; trên cơ sở đó, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế vào công tác giảng dạy.

Công tác đào tạo cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận - 25 năm nhìn lại

(21/11/2017 11:02:09)

Tháng 4/1992, Trường Đảng Bình Thuận được chia tách từ Trường Đảng Thuận Hải. Đến năm 1995, Trường Đảng Bình Thuận được đổi tên thành Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, có chức năng cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở; trưởng, phó phòng, ban cấp huyện; trưởng, phó phòng các ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên về lý luận chính trị, kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, về quản lý hành chính nhà nước, về công tác dân vận. So với năm 1992, hiện nay nhà trường đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo cán bộ cho tỉnh nhà, cụ thể:

Điểm nhấn trong công tác quản lý ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

(21/11/2017 10:37:08)

Trong thời gian qua Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hàng năm; một trong những giải pháp được Trường xem là điểm nhấn tạo nền tảng, bước đột phá đó chính là công tác quản lý, điều hành trong môi trường giáo dục chính trị.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận