Hội thảo

Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(15/09/2014 15:59:46)

Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cho đến khi phải từ biệt thế giới này để đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin và các vị cách mạng đàn anh khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội và các cháu thanh niên, nhi đồng và cho muôn thế hệ mai sau lời di chúc thiêng liêng; trong đó có lời căn dặn thống thiết trước hết nói về Đảng. Người đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng thật sự đối với Phụ nữ

(15/09/2014 15:53:49)

Di chúc của Bác Hồ là một văn kiện lịch sử, kết tinh những tinh hoa giá trị văn hóa của dân tộc và của nhân loại.

Vị trí của văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(15/09/2014 15:49:08)

Ngay từ năm 1943, khi đất nước chưa độc lập, toàn dân tộc đang tiến hành đấu tranh chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến xây dựng văn hóa cho nhân dân.

“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng cho lớp lớp thế hệ thanh niên

(15/09/2014 15:45:12)

Thế hệ trẻ chúng ta ngày nay được sinh ra, lớn lên và sống trong hòa bình của chế độ xã hội chủ nghĩa, càng vinh dự hơn đó một đất nước giàu truyền thống cách mạng.

Bài học ứng phó với sự thay đổi nhìn từ trận Điện Biên Phủ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(07/05/2014 16:46:12)

Sáng ngày 31/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Hà Nội đi Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức với chính phủ Pháp. Sắp đến giờ lên máy bay, Bác tới nắm tay cụ Huỳnh (Huỳnh Thúc Kháng) nói: Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở Cụ cùng với anh em giải quyết cho. Mong Cụ “dĩ bất biến ứng vạn biến” (lấy cái không thay đổi để đối phó với muôn sự thay đổi). Cụ Huỳnh rất cảm động, cầm tay Bác hồi lâu, Bác đã ủy nhiệm cụ Huỳnh làm Quyền Chủ tịch nước trong thời gian Bác đi vắng.

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

(07/05/2014 16:38:10)

Bác Hồ viết: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn” . “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới” . Nhìn lại tiến trình lịch sử của dân tộc ta và của nhân loại, chúng ta càng thấy ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ.

Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến hội nghị Giơnevơ 1954

(07/05/2014 16:33:59)

Mỗi người dân Việt Nam khi nhắc tới những chiến thắng vĩ đại của dân tộc đều không thể quên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với niềm tự hào, kiêu hãnh về một kỳ tích "Lừng lẫy Năm Châu, chấn động địa cầu", một tượng đài hùng vĩ của phẩm giá, trí tuệ bản lĩnh và tinh thần con người Việt Nam trong thời đại mới. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đạp tan cuồng vọng của thực dân Pháp, tạo ra thế mạnh và thắng lợi củaViệt Nam tại Hội nghị Giơnevơ.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - bài học về sự tôn trọng thực tiễn vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

(07/05/2014 16:14:40)

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến của dân tộc ta. Với chiến thắng này, kế hoạch Nava đã bị phá sản, đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Gieneve (20/7/1954) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Những đóng góp của thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ và việc phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước

(07/05/2014 16:05:01)

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta quyết định thành lập đội thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên (15/7/1950) gồm 225 cán bộ, đội viên, phục vụ chiến dịch Biên Giới. Sau chiến thắng Biên giới năm 1950, ta đã giành được quyền chủ động trên chiến trường, bộ đội ta mở liên tiếp nhiều chiến dịch, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp sang một giai đoạn mới.

Ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và bài học kinh nghiệm trong thời kỳ xây dựng đất nước

(07/05/2014 15:59:04)

Hơn nữa thế kỷ đã đi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi là một tấm gương hùng ca tuyệt vời về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng về trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Điện Biên Phủ không chỉ đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ 20. Chiến thắng Điện Biên Phủ còn đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá vào thành trì của chủ nghĩa thực dân đế quốc.

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận