Hội thảo

Tư tưởng chính trị của Lênin từ Cách Mạng Tháng mười Nga - những giá trị trường tồn

(07/11/2017 20:21:36)

Phù hợp với xu thế phát triển khách quan của lịch sử, mục đích của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế là tạo lập một chế độ xã hội mới trong đó không có tình trạng người bóc lột người, tự do của mỗi người sẽ là tạo điều kiện tự do cho tất cả mọi người. Lênin là người đã vận dụng xuất sắc những nguyên lý khoa học cách mạng của Mác và Ăngghen vào thực tiễn nước Nga, nơi có những tiền đề trực tiếp để trở thành trung tâm của cách mạng thế giới. Đến đầu thế kỷ XX, vào thời kỳ cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi, những tư tưởng chính trị Mácxít đã trở thành thực tiễn sôi động không chỉ ở nước Nga mà còn ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Lênin đã phát triển sâu rộng và sáng tạo những tư tưởng chính trị mácxít thành hệ thống lý luận chính trị. Thông qua thực tế của Cách mạng Tháng Mười Nga, những tư tưởng của Lênin đã cổ vũ các lực lượng cần lao trên thế giới kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ý nghĩa của Cách Mạng Tháng mười Nga đối với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(07/11/2017 20:12:43)

Cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện có ý nghĩa, tầm vóc lịch sử vĩ đại, để lại dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới; thời đại nảy sinh, phát triển những tư tưởng và sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, giải phóng các dân tộc bị áp bức. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cách Mạng Tháng mười Nga 1917 - bài học đối với Cách mạng Việt Nam

(07/11/2017 20:08:03)

Cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện có ý nghĩa, tầm vóc lịch sử vĩ đại, để lại những dấu ấn không thể phai mờ, ấn định cả chiều hướng phát triển của xã hội loài người, mang một sức sống bất diệt và mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới; thời đại nảy sinh, phát triển những tư tưởng và sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Sự vận dụng sáng tạo bài học về chuản bị lực lượng và chớp thời cơ của Cách mạng Tháng mười Nga vào Cách mạng Tháng tám năm 1945 ở Việt Nam

(07/11/2017 18:33:47)

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cuộc cách mạng vĩ đại này không những đã cổ vũ, soi đường cho phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa mà còn để lại những bài học kinh nghiệm quý giá, trong đó có bài học về chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ.

Tin tưởng đi theo con đường của Cách Mạng Tháng mười Nga 1917

(07/11/2017 18:30:09)

Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự ra đời của nhà nước Xô Viết đã đánh dấu một bước ngoặt căn bản trong lịch sử nước Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người các giai cấp bóc lột tư sản, địa chủ đã bị lật đổ. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp công nhân và nông dân đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh cuộc sống của mình. Cuộc cách mạng đã đưa nước Nga và sau này là Liên bang Xô Viết bước vào kỷ nguyên mới với những phát triển mới.

Cách Mạng Tháng mười Nga - ngọn đuốc soi đường cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

(07/11/2017 18:00:32)

Đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng. Chính chế độ này đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, nền kinh tế của Nga trở nên lạc hậu, kiệt quệ, đời sống của người dân vô cùng cực khổ, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi.

Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(15/09/2014 15:59:46)

Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cho đến khi phải từ biệt thế giới này để đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin và các vị cách mạng đàn anh khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội và các cháu thanh niên, nhi đồng và cho muôn thế hệ mai sau lời di chúc thiêng liêng; trong đó có lời căn dặn thống thiết trước hết nói về Đảng. Người đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng thật sự đối với Phụ nữ

(15/09/2014 15:53:49)

Di chúc của Bác Hồ là một văn kiện lịch sử, kết tinh những tinh hoa giá trị văn hóa của dân tộc và của nhân loại.

Vị trí của văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(15/09/2014 15:49:08)

Ngay từ năm 1943, khi đất nước chưa độc lập, toàn dân tộc đang tiến hành đấu tranh chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến xây dựng văn hóa cho nhân dân.

“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng cho lớp lớp thế hệ thanh niên

(15/09/2014 15:45:12)

Thế hệ trẻ chúng ta ngày nay được sinh ra, lớn lên và sống trong hòa bình của chế độ xã hội chủ nghĩa, càng vinh dự hơn đó một đất nước giàu truyền thống cách mạng.

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận