Bài viết khác

Uỷ ban nhân dân xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc làm tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư của công dân

(20/10/2017 15:30:02)

Công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư của công dân ở cơ sở có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân một mặt để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, mặt khác góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở tạo lòng tin của người dân vào chính quyền mình đang sinh sống và lao động.

Kết quả mở Lớp Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã năm 2017 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

(17/10/2017 10:38:17)

Thực hiện Quyết định 3854/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 cho trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch 2332/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về việc bồi dưỡng Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông báo số 76-TB/BTCTU ngày 04/01/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Trong thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Sở Nội vụ mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã cụ thể như sau:

Quan điểm Hồ Chí Minh về chính sách cán bộ nữ

(16/10/2017 16:41:29)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người học trò xuất sắc của Mác - Ăngghen - Lênnin - là người kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề phụ nữ và cán bộ nữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức được vị trí vai trò, khả năng của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội và Người rất quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ.

Đảng bộ phường Đức Thắng làm tốt công tác Xây dựng Đảng

(16/10/2017 09:55:31)

Đảng bộ phường Đức Thắng hiện có 14 Chi bộ trực thuộc với 150 đảng viên/72 nữ. Trong những năm qua, Đảng bộ phường Đức Thắng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Xây dựng đạo đức công vụ là góp phần xây dựng Đảng về đạo đức

(16/10/2017 09:12:50)

Hiện nay, đội ngũ Đảng viên chiếm số lượng lớn trong lực lượng cán bộ, công chức nhà nước. Hầu hết các lãnh đạo cao cấp, chủ chốt của bộ máy nhà nước, những người đứng đầu các tổ chức đoàn thể và đại bộ phận đa số cán bộ, công chức đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, vấn đề xây dựng đạo đức công vụ là một vấn đề quan trọng để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức.

Vận dụng NQ số 12-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” ở tỉnh Bình Thuận

(09/10/2017 16:51:33)

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX về "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" và các chủ trương của Đảng về doanh nghiệp nhà nước. Đến nay, việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, số lượng doanh nghiệp nhà nước đã được thu gọn hơn, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt; Cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đã có bước đổi mới theo hướng tự chủ kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch hơn; Hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp nhà nước được nâng lên.

Đổi mới hình thức thi cử ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

(09/10/2017 16:50:11)

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở ở địa phương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng là một trong những nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Để làm tốt được công tác trên, đòi hỏi Nhà trường phải quan tâm tới việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Trong đó, đổi mới hình thức thi là một nội dung vô cùng quan trọng, bởi vì, thông qua thi cử sẽ giúp chúng ta đánh giá được kết quả, thái độ, tinh thần học tập của học viên, đồng thời, người giảng sẽ nhìn nhận và điều chỉnh cách thức giảng sao cho phù hợp với tình hình để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy.

Một số ghi nhận về kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2012-2017

(02/10/2017 14:55:52)

Là tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, những năm qua, Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận đã có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Vận dụng NQ số 10 của BCHTW Đảng khóa XII về “phát triển kinh tế tư nhân thành động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” trong phát triển kinh tế tư nhân tại tỉnh Bình Thuận

(29/09/2017 16:13:46)

Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân", kinh tế tư nhân ở nước ta đã không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bài học đối với thanh niên từ sự nghiệp tìm đường cứu nước của Bác Hồ

(22/09/2017 11:09:11)

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã có nhiều những tấm gương anh hùng tuổi trẻ, từ truyền thuyết kể về một Thánh Gióng chống giặc giữ nước từ thuở lên 3, một Triệu Thị Trinh - 19 tuổi cưỡi voi giết giặc, một Trần Quốc Toản - 16 tuổi phất cao ngọn cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân”... Và tiêu biểu nhất trong thế kỷ XX là người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - tức Bác Hồ kính yêu của chúng ta.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận