Bài viết khác

Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện nay

(15/06/2017 16:30:30)

Theo dữ liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 22/3/2017, dân số Việt Nam là 95.145.114 người (xếp thứ 14 trong các quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay).

Hiểu đúng cụm từ “giãy chết” mà Lênin sử dụng đối với chủ nghĩa tư bản

(15/06/2017 16:22:27)

Hiểu sai quan niệm của Lênin về chủ nghĩa tư bản “giãy chết” một bộ phận đã hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó tạo điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội lợi dụng chống phá. Vì vậy chúng ta phải hiểu cụm từ chủ nghĩa tư bản “giãy chết” một cách khoa học và biện chứng hơn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Hàm Hiệp

(13/06/2017 16:27:11)

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở chính quyền cơ sở giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, nhất là trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật.

Dân chủ và xây dựng nền dân chủ

(13/06/2017 16:13:51)

Lịch sử phát triển xã hội loài người là lịch sử không ngừng vươn lên để đạt những giá trị dân chủ ngày một cao, sâu sắc và phổ biến. Xây dựng, phát triển nền dân chủ là xu thế tất yếu khách quan của sự tiến hóa lịch sử nhân loại.

Thị trấn Ma Lâm thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn

(13/06/2017 10:55:38)

Đảng ủy, UBND thị trấn Ma lâm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, và là việc làm thường xuyên cần thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt để thành công trong việc quản lý trật tự đô thị và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn.

Dân chủ và các hình thức dân chủ

(13/06/2017 10:43:55)

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất. Dưới chế độ ta, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hai hình thức cơ bản là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.

Xã Tân Đức - điểm sáng xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

(31/05/2017 17:00:28)

Là xã điểm của Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, tập thể Đảng bộ và nhân dân xã Tân Đức luôn phấn đấu xây dựng địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo giữ chuẩn nông thôn mới.

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(31/05/2017 16:57:02)

Trên thế giới hiện nay, cơ bản có hai mô hình Nhà nước pháp quyền. Thứ nhất, đó là mô hình tổ chức theo cơ chế “Tam quyền phân lập”, trong đó 3 quyền của nhà nước là hành pháp, lập pháp, tư pháp được phân chia cho 3 cơ quan độc lập nắm giữ. Mô hình này của Nhà nước tư sản. Mô hình thứ hai là “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước…”. Mô hình này của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, mô hình thứ hai này được thể hiện tại Khoản 3, Điều 2 Hiến pháp năm 2013: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Khởi nghiệp tại Việt Nam: từ nhận thức đến thực hiện

(25/05/2017 15:18:37)

Trong các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam đang được sự quan tâm sâu rộng của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền và giới doanh nghiệp. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) nhấn mạnh yêu cầu “khuyến khích đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp kinh doanh” và “hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân tại xã Hàm Hiệp

(09/05/2017 16:40:08)

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận